Den svenska Gatsby : en komparativ studie av två svenska översättningar av F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Denna uppsats baseras på en jämförande undersökning av två av fyra befintliga svenska översättningar av den amerikanske författaren F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby från 1925. Med en kvalitativ metod som bygger på näranalys av textutdrag ur romanen och de båda översättningarna jämförs de med varandra för att utröna vilken som kan anses mera källtexttrogen. De aspekter som särskilt studeras är meningsindelning och skiljetecken, ordval och bildspråk. Undersökningen indikerar att den senare översättningen i övervägande delar förhåller sig mer källtextnära. Detta är i överensstämmelse med den så kallade nyöversättningshypotesen enligt vilken en senare översättning av ett verk tenderar att vara mer källtextnära än en tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)