Tror ni inte pappa Rudolf pruttar? : Förskollärares frågor under boksamtal i förskolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Boksamtal i förskolan har i flera forskningsstudier visats vara positivt för barnens språkutveckling. I sådana samtal kring böckers innehåll kan förskollärare ställa frågor för att exempelvis knyta till barns erfarenheter, tankar och känslor. I förskolans miljö finns det förutsättningar för att på detta sätt bearbeta litteratur, ge barnen erfarenheter kring olika böckers innehåll och språk samt ge barnen en chans att använda sitt språk i olika sammanhang. Därför tycks det högst relevant att undersöka de frågor som förskollärare ställer under boksamtal som syftar till att skapa möjligheter för barnen att använda och utveckla sitt språk. Syftet med vår studie är att med avstamp i förskolans nya läroplan (Lpfö 18) där högläsning som begrepp förts in och utifrån Palincsar och Browns (1984) fyra strategier, förutsäga, ställa frågor, klargöra och summera, undersöka vilka frågor förskollärarna ställer under boksamtal för att skapa möjligheter för barnen att använda och utveckla sitt språk. Studien är genomförd med hjälp av icke-deltagande observationer av boksamtal. Med fokus på de frågor förskollärarna ställde under boksamtalen, genomfördes fem observationer på två förskolor. I resultatet framkommer det att nästintill alla förskollärare i studien använder majoriteten av strategierna i boksamtalen. Det förekom både öppna frågor där barnen fick möjlighet att uttrycka sig och ja/nej frågor där barnen inte fick möjlighet att utveckla sina resonemang. Det verkar som att förskollärarnas sätt att ställa frågor bestämde om barnen bjöds in att samtala eller inte. Resultatet visar också att även om förskollärarna använder sig av strategierna, betyder det inte automatiskt att det leder till samtal där barnen får använda och utveckla sitt språk. Utifrån resultatet är det dock tydligt att när flera av de fyra strategierna används tillsammans, kan det skapa rika samtal där barnen får möjlighet att uttrycka tankar och resonemang.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)