DEVINER, RÉSUMER OU PRÉDIRE? Une étude sur les stratégies de lecture et leur rapport avec une épreuve de compréhension écrite en français chez un groupe de collégiens suédois

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att visa ett exempel på förhållandet mellan läsförståelse av en fransk text och delässtrategier som en grupp åttondeklassare använder. Våra forskningsfrågor är: vilka strategieranvänder eleverna när de läser på franska? och vilka samband finns det mellan lässtrategier ochläsförståelse? Den teoretiska ramen består av litteratur om olika lässtrategier, skillnader mellan starkaoch svaga läsare samt läsförståelse på ett främmande språk. Till datainsamlingen används en enkät med slutna frågor som analyseras tillsammans med resultatenfrån ett läsförståelsestest. Resultatet indikerar att eleverna föredrar sju strategier vilka används i störreutsträckning. Studien visar också kopplingar mellan användningen av lässtrategier och goda resultat påläsförståelsestestet. De duktiga eleverna bemästrar mer utvecklade strategier, använder ett större antalstrategier och varierar dem mer än de svaga eleverna. Dessutom särskiljer en elev sig från de andra igruppen genom att ha en högre läsförståelsenivå och den enda som erhållit ett A på provet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)