Möjligheter i en defekt estetik. Gentemot en sund förhållning till ändliga resurser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Sofia Palm; [2019]

Nyckelord: sustainability; co-design; emotional values; holistic; design; repair;

Sammanfattning: I vår moderna tid har lättillgänglig och billig konsumtion bidragit till färre reparationer av defekta ting i hushållen. Det nuvarande förhållningssättet till materialitet orsakar avfall och missbruk av naturresurser som leder till förändringar i det biologiska systemet. Studien undersöker därför möjligheter i att minska på konsumtion och avfall genom ett designförslag som kan bidra till att skapa sunda förhållningsätt gentemot defekta ting. Uppsatsen består av teorier som lyfter olika perspektiv angående materialitet och miljö, samt vilka emotionella värden som kan uppstå ur vårdandet av tingen. För att kunna bistå med en designlösning som bidrar till sundare förhållningssätt angående materialitet, har undersökningar och experiment utförts både på egen hand men också tillsammans med en fokusgrupp om fem personer i åldern 26 - 45 där varje individs förhållningssätt till defekta ting varierat.Utifrån studiens empiri kan en se att det finns utrymme för utveckling av diverse lösningsansatser. Något som dock framkom mer tydligt var avsaknaden på kunskap och tillgång till hjälpmedel för reparation av defekta ting i hemmet. Designlösningen som togs fram resulterade i ett reparationskit med verktyg för övergripande ändamål som kan lånas på bibliotek, samt tillgång till en öppen webplattform innehållande diverse möjligheter för reparation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)