Jämställdhet i revisionsbranschen? En karriärstudie utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skilda förutsättningar för män och kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen. Syftet är fortsättningsvis också att kartlägga vad som utmärker de kvinnor som faktiskt når toppen. Metod: I vår uppsats har vi använt oss av både ett positivistiskt och tolkande perspektiv, då vårt syftes första del kräver ett positivistiskt synsätt, medan den andra delen är förståelseinriktad och därför kräver ett tolkande perspektiv. Vi använder oss huvudsakligen av en deduktiv metod, men även till viss del en induktiv metod. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen för syftets första del utgår från rationalitetsteorier och socialisationsteorier som rör könssegregering, samt också teori gällande arbetsgivare och dennes befordringsbeslut. För andra delen av syftet utgår teorin från faktorer som antas påverka tiden för att bli auktoriserad revisor, som här antas vara av betydelse för kvinnors möjligheter att uppnå partnernivå i revisionsbranschen. Empiri: Gällande den första delen av vårt syfte har vi samlat in empiri genom en enkätundersökning på ”The Big Four” i Sverige. För den andra delen av syftet har vi hämtat empiri från två stycken intervjuer med kvinnor på partnernivå från två olika revisionsbyråer. Slutsatser: Vi drar slutsatserna att vissa teoretiska aspekter stämmer gällande varför kvinnor inte når toppositioner i revisionsbranschen i lika hög grad som män, men att andra inte verkar vara anledningar till att kvinnor inte når toppen. Det verkar som att kvinnorna själva väljer bort de högre befattningarna och att könsroller i samhället i stort bidrar till detta, snarare än att byråerna i sig föredrar män och diskriminerar kvinnor. Det finns således inte skilda förutsättningar för män och kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)