Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Göteborg är en stad i förändring där stora stadsutvecklingsprojekt ämnar göra staden till en tillgänglig plats för alla, oberoende av individuella förmågor. När människor vill delta i aktiviteter, men inte har normala möjligheter att göra detta, är de utsatta för social exkludering. Allteftersom människor åldras förändras möjligheterna att förflytta sig till önskvärda destinationer. Att resa är många fall är en grundläggande nödvändighet för att kunna tillgodogöra sig de saker som behövs för att leva ett tillfredsställande liv. Äldre är också en samhällsgrupp som växer allt mer och som framöver kommer utgöra en allt större andel av befolkningen. Denna studie undersöker därför, med enkätundersökning och geografiska informationssystem (GIS), vilka rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering som existerar för äldre i fyra stadsdelar i Göteborg. Detta görs genom att analysera äldres tillgänglighet till sex viktiga verksamheter och till kollektivtrafikshållplatser. Genom jämförelse på två skalor - inom studieområden, och mellan studieområden - analyseras och problematiseras resultaten utifrån det teoretiska ramverk som utgör konceptet ‘transportrelaterad social exkludering’ med betoning på dess rumsliga dimension: ‘ogynnsamma transportomständigheter’. Resultaten visar tydliga variationer inom och mellan studieområden vad gäller tillgänglighet till hållplatser och viktiga verksamhetstyper för äldre. Den sammanvägda analysen påvisar också rumsliga skillnader för transportomständigheter, där det i de mer perifera och kapitalsvaga stadsdelarna existerar stora behov av tillgänglighet till verksamheter och kollektivtrafik. I ljuset av tidigare forskning på social exkludering, och konceptets sociala komponenter, lyfts studiens resultat till diskussion där de sätts i relation till stadsdelarnas socioekonomiska omständigheter. Studien fastslår att förutsättningar för transportrelaterad social exkludering varierar mellan studieområdena, med tydliga skillnader mellan de studieområden belägna nära stadens centrum respektive periferi. Samtidigt framgår att studiet av transportrelaterad social exkludering är komplext, då fenomenet har otaliga orsaker och verkningar, och att det än saknas mycket kunskap om dess verkan i kontexten Göteborg; kunskap som behövs för att kunna förstå och bekämpa denna rumsliga ojämlikhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)