"De vet inte vad de inte vet" - en litteraturöversikt om närståendes informationsbehov gällande döden och döendet.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Berättelsen om en döende människa innefattar ofta även tillgivnanärstående. Att arbeta inom vården kan ofta innebära att möta döende patienter ochderas närstående. Sedan döden institutionaliserades har döendet blivit någotfrämmande och undanskymt.Detta medför att närstående till döende patienter kankänna att de saknar kompetens och förmåga att hantera situationen. I sjuksköterskorsansvar ingår det att möjliggöra för närstående att vara delaktiga i vården. Syftetvaratt beskriva närståendes informationsbehov gällande döden och döendet. Metod:Litteraturöversikten består av elva vetenskapliga artiklar från Australien, Kanada,Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA.Resultatet delades in i fyra huvudteman; önskad information, hur information börges, effekter av önskad information, samt effekter av utebliven eller oönskadinformation. Önskad information gäller vårdrelaterade fakta och information omdödsprocessen. Informationen bör ges i tid, framföras med känsla, vara anpassad tillformat, närståendes kunskapsnivå och emotionella tillstånd.Effekter av önskadinformation är att närstående har lättare att fatta beslut, känner sig mer förberedda,men framför allt känner de att de inte står ensamma. Detta möjliggör för dem attdelta om de så önskar, vilket kan leda till flera positiva effekter. Effekter av utebliveneller oönskad information är att närstående känner att de inte förstår vad som händeroch kan uppleva att de står ensamma. Utebliven eller oönskad information kan ävenleda till ökad sårbarhet, negativa känslor, risk för ohälsa samt att de går miste ommöjligheten att närvara vid den sjukes död. Diskussion: En stor del av de effekter avönskad information som tas upp i resultatet kan härledas till begreppen begriplighet,hanterbarhet och meningsfullhet. Därmed kan slutsatsen dras att närstående kanuppleva KASAM, även i den sjukes terminala skede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)