1:1 datorer i en gymnasieskola : Användning ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Sammanfattning: Idag används 1:1 datorer, d.v.s. en dator för varje elev, i svenska skolor. Detta ämne är intressant att undersöka i vårt växande globala digitalsamhälle där kommuner och skolor strävar efter att erbjuda en hög tillgänglighet och kompetens till eleverna. Syftet med mitt arbete är att belysa 1:1 datoranvändning, samt om det förekommer skillnader mellan manliga och kvinnliga elevers användning. Det empiriska materialet har samlats in genom enkäter och intervjuer. Detta har bearbetats och därefter analyserats enligt tre kategorier: datorns användning, kommunikation, och samarbete. Resultatet visar att samtliga deltagare i undersökningen är överlag positiva till projektet, både lärare och elever anser att det är lättare att ta kontakt med varandra och skolarbetet underlättas. Det som upplevts som negativt är viss bristande uppmärksamhet under lektionerna pga. sociala medier. Elevernas användarkunskap skiljer sig inte åt könsmässigt, däremot visar undersökningen skillnader i användning efter intresseområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)