Konflikter i konsultprojekt : En studie om konfliktorsaker i konsult-klient-relationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar konflikter i konsultbranschen och i synnerhet konflikter i relationen mellan konsult och klient. Avsikten har varit att identifiera vad det finns för orsaker till att konflikter uppstår och vad konflikterna kan ha för påverkan på relationen mellan konsult och klient. För att åstadkomma detta gjordes en litteraturgenomgång där teorier kring ämnet behandlades, följt av en empirisk studie och en sammantagen analys där de teoretiska perspektiven användes som underlag för tolkning av konsulters berättelser om konflikter. Resultatet indikerar att flest konflikter uppkommer kring tidsaspekter och bristande kommunikation i konsultprojekt framstår som den vanligaste konfliktorsaken. På grund av konsultmarknadens logik befinner sig konsulter i många fall i en beroendeställning gentemot klienter. Konsekvensen av detta är att konsulterna oftare än klienterna måste anpassa sig till motpartens önskemål för att förhindra att konflikter har en negativ påverkan på relationen parterna emellan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)