Att använda kulturella inslag i undervisningen i naturorienterande ämnen : En studie om hur lärare uppfattar och behandlar det centrala innehållet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Tidigare forskning visar att det finns flera fördelar med att integrera kulturella inslag och naturorienterande undervisning, och kulturella inslag omnämns som centralt innehåll i Biologi, Fysik samt Kemi för Naturorienterande ämnen i Grundskolans år 4–6. I det här arbetet undersöks vilka fördelar fem lärare kan urskilja i att arbeta med kulturella inslag i undervisningen i naturorienterande ämnen, samt exempel på hur sagda lärare har använt sig av detta i tidigare undervisning. Undersökningsmaterialet består av lärarintervjuer och genom analys kunde två teman gällande vilka fördelar lärarna kunde se med det centrala innehållet urskiljas från lärarnas svar: Förståelse och Utveckling över tid. Trots att lärarna visar sig vara positiva till det centrala innehållet är det svårt att ge exempel på hur kulturella inslag kan användas i undervisningen i Naturorienterande ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)