Sambanden mellan Borderlinesymtom, Känslomässig Dysreglering, Problembeteenden samt Färdigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Dialektisk beteendeterapi (DBT) har visat sig vara en effektiv behandling vid borderline personlighetssyndrom  (BPS), och färdighetsträning har visat sig vara  en  verksam  komponent,  men  man  vet  fortfarande  lite  om  sambandet mellan borderlinesymtom, känslomässig dysreglering, problembeteenden och färdigheter.  Aktuell  studie  syftar  till  att  undersöka  dessa  samband  med frågeställningar utifrån teoretisk modell.Deltagare och metod: 54 patienter aktuella för DBT vid en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning deltog i en tvärsnittsstudie där de vid ett tillfälle fyllde i tre självskattningsformulär.Resultat:  Det  förelåg  ett  samband  mellan  känslomässig  dysreglering  och symtom på borderline personlighetssyndrom, samt delvis ett samband mellan dessa två och förekomst av problembeteenden.  Högre nivå av känslomässig dysregelring  predicerade ett lägre  användande av färdigheter. Dock förelåg inte något signifikant samband mellan användande av färdigheter och  nivå av problembeteenden.Konklusion:  Resultatet stödjer delvis den teoretiska modellen, men oklarheter föreligger  gällande  betydelsen  av  användande  av  färdigheter.  Detta  skulle därmed  behöva  studeras  vidare  för  att  fördjupa  förståelse  av  verksamma behandlingskomponenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)