Utdelning under en pandemi - har statliga stöd haft någon påverkan?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Under covid-19 pandemin introducerades statliga bidrag som ekonomisk resurs för företag. Företagen som mottagit bidrag beslutade även att ge utdelning för år 2020. Beslutet om utdelning för 2020 orsakade en debatt om användning och distribuering av bidragen. Offentligt har politiker motsatt sig utdelning efter mottagande av bidrag medan näringslivet sagt att man bör skilja på utdelning och bidrag. Då relationen inte tidigare varit ett problem är det angeläget att se hur samband mellan statliga bidrag och utdelning ser ut under en pandemi. Syfte: Studiens syfte är att undersöka om utdelningsnivån 2020 skiljer sig mellan företag som mottagit statliga bidrag under covid-19 pandemin och företag som inte tagit emot bidrag. Detta görs genom att kolla på den abnormala förändringen i utdelningsnivån vilket är den procentuella skillnaden mellan normal utdelningsnivå och utdelningsnivå 2020. Vidare ska övriga faktorer som påverkar utdelningsnivån under en pandemi studeras. Avgränsningar: Uppsatsen fokuserar på svenska börsnoterade företag som har en utdelningspolicy tidigare år alternativt för år 2020. Andra värdeöverföringar inkluderas ej. Metod: En multipel regressionsanalys med 220 observationer har gjorts. Det empiriska resultatet har analyserats och tolkats utifrån en litteraturgenomgång av statliga bidrag, kriser och utdelning. Resultat och slutsatser: Ett positivt samband har kunnat utläsas mellan statliga bidrag och förändring i abnormal utdelningsnivå. Signifikanta faktorer till förändring i abnormal utdelningsnivå är räntabilitet på totalt kapital, skuldsättningsgrad och ln(tillgångar). Detta innebär att vi kan se att företag som mottagit statliga bidrag har högre utdelningsnivå än de företag som inte har mottagit bidrag. Påverkan från olika industrier och individuella bidrag har studien inte kunnat dra slutsatser om. Förslag till vidare forskning: En fördjupad studie om relationen mellan aktieutdelning och statliga bidrag kan vara aktuell. Ytterligare perspektiv för om bidragen varit en grund för utdelningen eller om företagen självständigt klarat samma utdelningsnivå kan vara intressant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)