Familjekonstellationer i bilderboken : Multimodal analys av åtta bilderböcker ur ett normkritiskt perspektiv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: I dagens samhälle skiljer sig familjeformer och hur de lever idag jämfört med förr i tiden. Förskolan är den plats där barn spenderar mycket av sin tid och vi vill därför undersöka hur olika familjekonstellationer framställs och representeras i bilderböckerna i förskolan, för att se vilka möjligheter barn får till en identitet och identitetsutveckling. Vi utgår från ett normkritiskt perspektiv under vår uppsats och analyserar åtta bilderböcker med hjälp av multimodal analys vilket innebär analys av både text och bild för att få en helhetsuppfattning av boken (Björkvall, 2019). Ett analysverktyg inspirerade av Nikolajeva (2017) användes. Analysverktyget utgick från fem analysfrågor vilka är: omslaget, vilka finns, hur de ser ut, hur de beter sig och vad säger texten om familjerna. Utifrån detta kodade vi vårt material och fick fram koderna kärnfamiljen, andra representerade familjerna, manligt och kvinnligt.Gemensamma teman trädde fram och blev synliga som den normativa familjen och den icke normativa familjen. Studiens resultat och diskussion utformades utifrån dessa två teman. Studiens resultat visade på att tydliga genusmarkörer Hill & Bartow Jacobs (2019) och stereotypa könsroller både i kärnfamiljen och i de andra representerade familjerna förekom. Majoriteten av böckerna utgick även från den typiska kärnfamiljen. Detta kan påverka barns uppfattning om könsnormer och deras möjlighet till identitetsskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)