När två rum blev ett : Transkription, översättning och paleografisk analys av ett medeltida diplom i brytningstid

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: I Sverige finns tiotusentals medeltida brev och juridiska handlingar, så kallade diplom, bevarade och publiceras löpande. Det här arbetet har som delsyfte att transkribera och översätta ett diplom som ännu inte blivit utgivet. Utöver det innehåller uppsatsen en kartläggning av de graftyper som förekommer i brevet från ett paleologiskt perspektiv. Till sist kommer en paleografisk undersökning av de två olika varianter av skrivteckenen som finns i diplomet, enrummigt ’ɑ’ (cursiva recentior) och tvårummigt ’a’ (cursiva antiquior), med syfte att undersöka om det finns tendenser och mönster i hur de två används av den så kallade MELL R-skrivaren i brytningstiden mellan de två skrifttyperna. Resultatet ger vid handen att det finns flera sådana tendenser, vilket illustrerar hur nytt och gammalt kan samexistera med olika funktioner innan det ena slutligen ersätter det andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)