“THE YOUTH ARE THE FUTURE OF TODAY” - En fallstudie om delaktighet, läroprocesser och empowerment i socialt arbete med ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur ett ungdomscenter vid namn Wale Wale i Kibera iKenya arbetar med kreativa läroprocesser och delaktighet och hur ett sådant arbete kanförstås utifrån begreppet empowerment. Vidare syftar studien till att klargöra ledarskapetsfunktion i arbetet som centret bedriver. Materialet utgjordes av sex intervjuer med ungdomarfrån centret, en intervju med en vuxen ledare samt observationer och informella samtal frånen månads fältstudier. Studien är en fallstudie. Vi använde oss av tematisk analysmetod föratt analysera materialet. Analysen bygger på ett ramverk av teoretiska perspektiv medutgångspunkter i socialpedagogik, delaktighetsmodeller och empowerment. Vår studie visaratt kreativa läroprocesser kan leda till att frigöra ungdomars inre styrkor och ge demmöjlighet och förmåga att påverka sin och andras tillvaro. Studien visar även att dessaläroprocesser stärker ungdomarnas kapacitet att använda den beslutsmakt de har tillgång till iden egna organisationen. Vi kom fram till att det pedagogiska ledarskapet var anpassat eftergruppens behov och förmåga, vilket innebär att både hålla strukturer och bjuda inungdomarnas egna initiativ. Vidare visar studien att ledarnas insyn i rådande maktstrukturerpåverkar vilka ungdomar som får tillgång till beslutsmakten. Detta kopplas till en reflektionkring huruvida delaktighet är ett mål i sig eller ett medel för att uppnå empowerment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)