Möjligheter och hinder vid elitidrottares karriärsavslut En intervjustudie med före detta elitidrottare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Avslutningen av en elitidrottskarriär är en oundviklig händelse som alla elitidrottare en dag kommer att bemöta. Karriärsavslutningen kan se väldigt olika ut mellan olika individer samt påverkas av flera faktorer. Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som handlar om möjligheter och hinder vid elitidrottares karriäsavslut. Syftet med denna studie är utforska hur före detta elitidrottare talar om möjligheter och hinder vid karriärsavslut samt besvara tre stycken frågeställningar. Sex stycken före detta elitidrottare intervjuades och samtalen transkriberades för att sedan genomgå en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra stycken kategorier som lyder: Relationen mellan tränare och idrottare gynnas av ett öppet klimat, omsorg och gemenskap, Tränaren spelar en viktig roll i idrottslig och personlig utveckling, Skilda upplevelser vid karriärsavslut relaterat till planering och identitet och Idrottare har olika behov av stöd från tränare vid karriärsavslut. De olika kategorierna visar framförallt på deltagarnas olika upplevelser vid karriärsavslutet. Aspekten av att skapa en vänskaplig relation till sin tränare var central hos samtliga deltagare samt hur tränaren kan bidra med mycket både inom och utanför idrotten. Resultatet visar även på hur faktorerna planering och identitet kan påverka karriärsavslutet på olika sätt samt hur idrottarnas behov av stöd från tränaren kan se olika ut. Slutligen bidrar resultatet till att visa på de möjligheter som relationen mellan tränare och idrottare har för ett lättare karriärsavslut. Det finns ett stort behov av att se bortom elitidrottaren och bidra med stöd, omsorg och förståelse för hela individen för att optimera utveckling ända fram till karriärsavslutet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)