Effekt av korta pauser av fysisk aktivitet på glukosvärde vid långvarigt sittande hos individer med Diabetes typ-2 eller övervikt : Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en allvarlig folkhälsosjukdom som påverkar kroppens egen möjlighet till att reglera blodets glukosvärde. Den största riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2 är individer med övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på såväl glukosvärden. Vilken effekt korta pauser med fysisk aktivitet har på glukosvärde i blodet vid långvarigt stillasittande är inte lika utforskat. Det kan vara värdefullt som fysioterapeut att kunna ge relevanta rekommendationer angående fysisk aktivitet till individer med diabetes typ 2 eller övervikt för att kunna minska komplikationer. Syfte: Systematiskt granska enskilda studier och sammanväga tillförlitligheten för effekten på glukosvärde i blodet av korta pauser med fysisk aktivitet i samband med stillasittande hos individer med diabetes typ 2 och övervikt.  Metod: Litteratursökningen genomfördes i databasen Pubmed och resulterade i åtta studier inkluderades. Studierna kvalitétgranskades enligt PEDro scale och evidens graderingen genomfördes genom GRADEstud. Resultat: Korta pauser av fysisk aktivitet i samband med stillasittande resulterar i en signifikant minskning av glukosvärde hos individer med diabetes typ 2 eller övervikt. Kvalitétsgranskningen enligt PEDro visar att sex studier anses vara av måttlig kvalitét och två studier av hög kvalitét. Den sammanlagda tillförlitligheten enligt GRADEstud av underlaget bedömdes vara låg (++).  Konklusion: Effekten av fysisk aktivitet hos stillasittande individer med diabetes typ 2 eller övervikt visade ett minskat glukosvärde jämfört med dem som var långvarigt stillasittande. Evidensen bedömdes vara låg vilket visade på ett behov av fler högkvalitativa studier inom området för att kunna bekräfta resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)