Är du verkligen säker på att vi menar samma sak nu…? En studie om elevers förväntningar på och åsikter kring verksamheten inom kulturskolan

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning: Syftet med vår studie att kartlägga elevers åsikter, attityder och förväntningarpå verksamheten vid olika kulturskolor i Sverige. Studien bygger på en kvantitativenkätundersökning ur vilken vi samlade information för att söka djupare kunskap om eleversgenerella inställning till kulturskolan. Lärare och elever har fått svara på frågor rörande bl.a. hurde upplever undervisningen och kulturskolan som social mötesplats. Vi har sedan jämfört vårtforskningsresultat med tidigare forskning inom musikpedagogik och ungdomars musikliv. Vårtresultat visar bl.a. på att det sociala samspelet mellan musikläraren och eleven har stor betydelseför elevens attityd till musik och att det därav är viktigt hur verksamheten bemöter varje elev meddess personliga förutsättningar, förväntningar och intresse för att skapa en stimulerande aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)