Förskolebarn i möten med konst : En komparativ studie om konstpedagogiska aktiviteter för förskolebarn i Sverige och på Irland

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Konstpedagogiska aktiviteter och dess betydelse för förskolebarns lärande och utveckling är centrala teman i denna studie. Studien syftar till att undersöka vilka konstpedagogiska traditioner som råder i olika nationella och internationella konstinstitutioner och identifiera vilka möjligheter och/eller begränsningar till förskolebarns utveckling och lärande som de konstpedagogiska aktiviteterna erbjuder. I studien studeras och analyseras hur konstpedagoger i olika konstinstitutioner arbetar med förskolebarn, samt hur konstpedagogiska aktiviteter utformas i praktiken. I studien diskuteras även vilka möjligheter/begränsningar till barns inflytande och delaktighet som konstpedagogiska aktiviteter erbjuder. Den forskningsmetod som används i studien är en kvalitativ intervjuundersökning samt en kvalitativ innehållsanalys av datamaterialet. Undersökningen genomfördes i två länder: i Sverige och på Irland. Studiens resultat visar relativt många likheter i arbetet med utformningen av konstpedagogiska aktiviteter både i Sverige och på Irland. Aktiviteternas innehåll och upplägg varierar dock och beror på konstinstitutionens organisation, aktiviteternas pedagogiska syfte och form av samarbete mellan förskola/skola och konstinstitutioner. Konstpedagogernas syn på konst och barns lärande har många gemensamma drag både på nationell och på internationell nivå. Studien visar att förskolebarns möten med konst kan erbjuda varierande möjligheter till barns lärande och utveckling och kan användas som ett utmärkt pedagogiskt verktyg både i förskola och skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)