Patienters upplevelse av följsamhet till råd, behandling och psykosocialt stöd vid ansträngningsinkontinens

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Författare: Helena Samgård; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av följsamhet till råd, behandling och psykosociala stöd vid ansträngningsinkontinens. Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Åtta kvinnor med diagnosen ansträngningsinkontinens deltog i studien. Material samlades in utifrån intervjuer med semi-strukturerade frågor och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisades utifrån tre kategorier: Att träna trots tveksamheter och att få känna ökad säkerhet mot läckage, Att sakna information och uppföljningsbesök och Att känna sorg och misslyckande men stöd från närstående. Bäckenbottenträning är den viktigaste konservativa behandlingen av ansträngningsinkontinens, dock var motivationen och följsamheten till bäckenbottenträning låg. Den skriftliga informationen given till patienterna uppfattades som tillräcklig. Den muntliga informationen och uppföljningsbesök med återkopplig uppfattas som bristfällig. Att ha någon att samtala med om sina besvär upplevs som värdefullt och behovet av psykosocialt stöd ser olika ut för olika individer. Ansträngningsinkontinens påverkar livskvalitén i olika grad. Andelen kvinnor som besväras av ansträngningsinkontinens utan att söka professionell vård bedöms vara hög. Hälsocentralerna bör bli tydliga i sin roll och aktivt erbjuda hjälp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)