The difference between the calculated cost and the actual cost with focus on concrete slab

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Denna studie är ett examensarbete och det avslutande momentet inom utbildningen byggteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Examensarbetet fokuserar på att ta reda på och kartlägga kostnadsavvikelser mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader. Bakgrunden till studien ligger i att båda författarna har erfarenheter från byggbranschen och vet att kostnadsutfallet för projekt inte alltid blir som planerat. Därför togs beslutet att djupare analysera om vad orsakerna till avvikelser kan bero på. Syftet med studien är att undersöka om möjliga avvikelser finns mellan kalkyler och verkliga byggkostnader samt finna orsaker och åtgärder till avvikelserna. För att framställa ett resultat till studien ställdes tre övergripande frågeställningar som hela arbetet strävar efter att besvara. Dessa är “hur ser kalkyleringsprocessen ut?”, “vilka kostnadsavvikelser finns mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader?” och “hur åtgärdas eventuella avvikelser?”. Arbetet har genomförts genom projektuppföljning för tre projekt hos ett företag där kostnader jämförts mellan anbudskalkylen och det verkliga utfallet för projektet. Studien tar endast hänsyn till projektkostnaden vilket innebär att det begränsas genom att inte räkna med centraladministration och vinst vilket anbudssumman annars också består av. Orsaker till avvikelser har fastställts via intervjuer med platscheferna för respektive projekt. Resultatet som uppnåtts visar på att avvikelser förekommer relativt ofta och främst på grund av ett fåtal orsaker. De poster som visar störst avvikelser genomgående i alla tre projekt är armering/ingjutningsgods, isolering, betong och arbetsplatsomkostnader. De största orsakerna till negativa avvikelser visade sig vara kalkyleringsfel, svåra arbetsplatsförhållanden och dåligt utfört arbete av underentreprenörer. Största orsakerna till att positiva avvikelser uppstått berodde på prutat pris för inköp samt ändrade arbetsmetoder. Det studien kommit fram till är att företaget bör skapa bättre rutiner för erfarenhetsåterföring från yrkesarbetare till kalkylarbetare. Ett annat förbättringsförslag är att även bli bättre på att besöka den tänkta arbetsplatsen innan start av kalkylering. Detta för att förebygga att avvikelserna uppstår i framtida projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)