Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med palliativa patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: För att kunna uppnå en så god palliativ vård som möjligt, krävs bland annat god kommunikation. Detta bör ske mellan sjuksköterska till patient, mellan sjuksköterska till närstående och mellan sjuksköterska till annan vårdpersonal. En god kommunikation ger upphov till förståelse och tillit. Majoriteten av sjuksköterskor känner dock oro inför mötet med den palliativa patienten. Mycket av denna oro beror på otillräckliga kommunikationsförmågor. Tidigare studier visar att kommunikation inom palliativ vård är ett nästan outforskat fenomen, och som behöver mer forskning och utbildning inom. Detta för att kunna utveckla och förbättra den palliativa vården. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med palliativa patienter. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteratursökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Studierna som valdes ut kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Tio studier kvarstod och analyserades med hjälp av Forsberg och Wengströms analysmodell. Resultat: Resultaten presenteras genom fyra teman; Betydelsen av erfarenhet, Förutsättningar för god kommunikation, Hinder för kommunikation och Behov av utbildning i kommunikation med totalt fyra underteman; Vikten av tillit, självförtroende och erfarenhet, Icke-verbal kommunikation, Tidsbrist och Utmanande att kommunicera. Konklusion: Sjuksköterskorna upplever att de saknar utbildning och verktyg som krävs för att hålla i svåra samtal tillsammans med de palliativa patienterna. Sjuksköterskorna känner oftast oro och rädsla för att säga fel saker. Detta i sin tur kan leda till ett undvikande av svåra samtal och frågor. För att kunna förhindra detta krävs mer utbildning och erfarenhet inom kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)