Att förebygga och möta koncentrationssvårigheter i förskola och skola : Förskollärares och lärares berättelser om stödinsatser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och lärare arbetar för att främja delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter i förskola och skola. Syftet var även att ta del av förskollärarnas och lärarnas berättelser om hur en god lärmiljö kan se ut för dessa barn och elever. En kvalitativ forskningsansats användes. Tio förskollärares och 12 lärares berättelser samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien visade att förskollärare i förskola och lärare i skola erbjuder stödinsatser i form av enskilt inriktat stöd; anpassningar av undervisningsmaterial och hjälpmedel; återhämtning och tid för rörelselek för att främja koncentration, delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. Studien visade att en god lärmiljö för dessa barn och elever kännetecknas av struktur, ordning, förutsägbarhet, välkomnande atmosfär och flexibilitet. Studien visade att samtliga förskollärare och lärare önskade stöd av specialpedagog i arbetet med att erbjuda barn och elever med koncentrationssvårigheter en god lärmiljö i förskola och skola

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)