Utbildningsterapins betydelse och utformning : Psykologers utveckling av empatisk och interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Lina Eriksson; Felicia Törnquist; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Betydelsen av utbildningsterapi har huvudsakligen studerats i samband till psykoterapeututbildningen. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur psykologer skattar betydelsen av utbildningsterapin på psykologutbildningen. För att kunna möjliggöra detta konstruerades en webbenkät, Psykologers uppfattning av utbildningsterapin under psykologprogrammet (PuP). Totalt deltog 384 psykologer i studien. Psykologerna skattade betydelsen av utbildningsterapin utifrån empatisk förmåga och interpersonell förmåga, modellinlärning samt självkännedom. Instrumentet innehöll även frågor om vilka moment på psykologprogrammet som bidragit mest till den professionella utvecklingen samt om hur utbildningsterapin bör vara utformad enligt deltagarna. Resultatet visar att psykologerna anser att utbildningsterapin har haft betydelse för utvecklingen av deras empatiska och interpersonella förmåga och självkännedom samt fungerat som modellinlärning. Det fanns statistiskt signifikanta gruppskillnader mellan kön, behandlingsmetod och antal år i arbetslivet. Bland kursmomenten på psykologprogrammet rankades kliniska och interpersonella inslag såsom praktik, klientarbete och utbildningsterapi som mest betydelsefulla. Resultatet visade även att 82 procent av de tillfrågade önskar att utbildningsterapin behövs på psykologprogrammet samt att momentet bör vara obligatorisk för de studerande. Resultaten ligger i linje med aktuell forskning omkring utbildningsterapi på psykoterapeutprogrammet men mer forskning behövs då forskningsläget idag är begränsat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)