E-lärande som system

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Vår avsikt med denna undersökning är att presentera eventuella utmaningar med e-lärandesystem och hur dessa utmaningar kan bemötas. E-lärande är ett kraftfullt redskap för att förmedla information och kunskap till studenter. Genom att använda digitala plattformar för lärande öppnas nya möjligheter för att ta del av och lära sig ny kunskap, med detta tillkommer även utmaningar och hinder. Genom en litteraturdel redovisar vi befintlig vetenskap inom ämnet tillsamman med en empiri av intervjuer med viktiga intressenter inom högre utbildning. På så vis kopplar vi samman teori och praktik. Ett e-lärandes utmaningar grundar sig inte bara i ett bristande engagemang hos användarna utan även i organisatoriska aspekter. Dessa utmaningar kan bemötas genom att motivera och informera. Sammanfattningsvis kan studiens resultat bidra med kunskap till hur högre utbildning kan stödja undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)