Turismen och dess effekter på lokalbefolkning : Case Åre

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sammanfattning: Att turismen påverkar lokalsamhället är något som forskats kring tidigare. Dessutom tar flera forskare upp vikten kring att utveckla destinationer för att överleva framtida klimatförändringar och på så vis skapa en framtid för destinationen. Det teoretiska ramverket innehåller bland annat delar där turismens effekter samt hantering av dem framställs. Studien syfte är att undersöka hur lokalbefolkning uppfattar turismen på en plats samt platsens utveckling mot att bli en året runtdestination. Studien kommer använda Åre som ett case för undersökningen. Syftet mynnar ut i två frågeställningar där den första är vilka effekter som lokalbefolkningen i Åre upplever av turismen på destinationen samt destinationens satsning på att bli en året runt-destination och hur lokalbefolkningen påverkas av de effekterna. Den andra frågeställningen avser att undersöka hur lokalbefolkningen anser att de effekterna bör nyttjas alternativt hanteras. Undersökningen skedde genom en kvalitativ studie i form av intervjuer med lokalbefolkning från den studerade platsen. Respondenterna utgör endast en liten del av den tänkta populationen, och representerar därmed inte hela samhället även om vi som forskare få utgå från det i studiens framställning. Genom intervjuerna framställdes ett empiriskt material där respondenterna tog upp bland annat att turismen ledde till en viss trängsel, fler arbetsmöjligheter samt ett mer levande samhälle. Respondenterna diskuterade både fördelar och nackdelar med turismen på destinationen. Dessutom sågs det möjligheter i boendeutveckling, hur lokalbefolkningen skulle ses som ambassadörer samt hur infrastrukturen skulle kunna utvecklas på destinationen. Utvecklingens ansvar låg bland annat på Åre kommun och dess samarbete med bland annat SJ (Statens järnvägar) samt staten i form av ändringar kring statlig väg. Vidare analyserades materialet för att se respondenternas åsikter tillsammans med tidigare forskning samt för att se deras åsikter från flera perspektiv. Här framgick det att majoriteten av respondenterna hade en relativt liknande syn på turismen och dess effekter på destinationen. Det leder in studien gentemot dess slutsatser där den huvudsakliga slutsatsen är att lokalbefolkning anser att de negativa effekterna av turismen vägs upp av de positiva. Dock behöver lokalbefolkningen få vara en del av utvecklingen och de beslut som tas på destinationen. Det är viktigt för att kunna bibehålla den positiva synen samt bidra till en hållbar utveckling för platsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)