Patienter och närståendes erfarenheter av ehälsa. : Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund:. Genom att behovet av tekniska stöd ökar kraftigt i takt med att befolkningen blir allt äldre. Kravet på sjuksköterskor som rådgivare och vägledare i relation till en patients strävan efter att uppnå och upprätthålla hälsa kommer att öka i framtiden. Genom att veta hur patienter och närstående upplever ehälsa i hemmet kommer sjuksköterskor och annan vårdpersonal bättre kunna upplysa och förbereda patienter om vad de finns för möjligheter för de som behöver och vill ha vård i hemmet. Syfte: Syftet med studien var att belysa patienter och närståendes erfarenheter av e-hälsa i hemmet.   Metod: För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats baserat på vetenskapliga artiklar. Kvalitativa studier går ut på att man finner kategorier, beskrivningar eller egenskaper hos någon eller någonting. Forskaren strävar efter att få en helhetsbild av förhållanden och på så sätt få en fullständig bild av en situation. Resultat: Resultatet visade på 5 huvudkategorier med 11 underkategorier. Resultatet visade på att patienters och närståendes erfarenheter av e-hälsa var både positiva och negativa. Många patienter tyckte om att e-hälsa stärkte deras hälsa och att de fick en ökad tillgång till vård. Slutsats: Studien visade på att patienter och närstående upplever ehälsa som både positivt och negativt att ha i hemmet. De övervägande erfarenheterna är dock positiva och många patienter uttryckte att tack vare ehälsohjälpmedel upplevde de en förbättring av sin hälsa något som många gånger var kopplat till att hjälpmedlen främjade en bättre egenvård. Flera patienter poängterade att ehälsa gav dem möjligheten till att bo kvar hemma trots att de hade ett växande behov av vård. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)