Att upptäcka ett företag och dess omvärld

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Att upptäcka ett företag och dess omvärld   Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Daniel Wahlberg   Handledare: Lars Torsten Eriksson   Datum: Juni 2011   Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva företaget A-assistans Leimir AB och undersöka vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget behöver ta hänsyn till i sin framtidsplanering.   Metod: Studien bygger på en deduktiv ansats och utgör en fallstudie där datainsamling i huvudsak skett genom intervjuer med företagets VD samt enkäter riktade till företagets tjänstemän. Eftersom jag även arbetar i företaget kan man säga att deltagande observation ingår och en självklar användning av interna dokument. Den teoretiska grunden bygger på litteratur om marknadsföring och affärsutveckling. Med MIO-modellen som ramverk har jag varit inriktad på två submodeller, den verbala beskrivningen av affärsidéer och den schematiska SWOT-modellen.   Resultat: Examensarbetet föreslår en ny affärsidé som kan uttryckas som ”Vi som privat aktör erbjuder den bästa PERSONLIGA assistansen i enlighet med LSS till assistansberättigade över hela landet där självständighet och självbestämmande tillsammans med kompetens är grundstenarna för din assistans”.  Vidare redovisas en sammanställd SWOT beskrivning som underlag för företagets analys och fortsatta diskussioner och planering.    Förslag på fortsatt forskning: Ett flertal studier aktualiseras av denna studie. MIO-modellen består av fyra steg, i denna studie undersöktes de två första stegen i modellen. Att undersöka vilka strategier och handlingsprogram som passar A-assistans skulle därmed vara intressant. Enskilda frågor som är intressanta är t.ex. marknads- och tjänsteutveckling, prisbildning, utbildning och kvalitetssäkring.   Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till att förklara hur ett företag som A-assistans skall gå till väga för att undersöka hur man arbetar i nuläget och hur detta skall summeras. Studien har också visat hur man skall arbeta för att utveckla företaget.   Nyckelord: SWOT analys, MIO modellen, affärsidé, affärsutveckling, entreprenörskap

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)