Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. När resurser i form av personal saknas påverkas patientsäkerheten negativt. Samtidigt finns det kompetens som inte utnyttjas i form av sjuksköterskor som arbetar inom helt andra verksamhetsområden. Att ta till vara på denna kompetens och locka tillbaka sjuksköterskorna till vården är därför av stort intresse. För att ha en chans att uppnå detta krävs kännedom och kunskap om vilka faktorer som gör att dessa personer väljer att lämna professionen. Syfte: Syftet med studien var att identifiera faktorer som gör att legitimerade sjuksköterskor överväger att lämna yrket. Metod: En litteraturöversikt med insamlad data från elva vetenskapliga originalartiklar som sökts fram genom databaserna PubMed, CINAHL & Business source premier. Resultat: Studiens huvudfynd kunde delas upp under två teman och sex subteman som beskrev faktorer med inverkan på intentionen till att lämna sjuksköterskeyrket. Ett tema var mänskliga faktorer; med subtemana så som genus, ålder och yrkesvana, hälsa, samt ansträngning/belöning. Det andra temat var praktiska aspekter; med subtemana utbildning, arbetsmiljö, samt teamrelationer och ledarskap. Slutsatser: För att den redan hårt pressade hälso- och sjukvården ska klara av sitt uppdrag i framtiden och inte möta ytterligare utmaningar i är det av stor vikt att detta problem fås bukt med. Det behövs fler studier kring åtgärder för att minska flykten från yrket. En förutsättning för detta är att det görs fler studier kring ämnet och då främst studier med rådata.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)