Implementeringar som räddar liv: En kvalitativ studie om hur man strukturerar förändringsledningen inom förimplementeringsprocessen av informationssystem inom sjukvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Inom en verksamhet där vardagen kretsar kring liv och död är det avgörande att förändringar sker utan större rubbning av dess kritiska processer, såsom vid implementeringen av ett nytt informationssystem. Syftet med denna studie är att kartlägga hur strateger inom den svenska hälso- och sjukvården hanterar förändringsledning i samband med förimplementeringsproces-sen, i förhållande till sex kritiska framgångsfaktorerna som identifierats i litteraturen. Våra re-sultat visar att strategerna inom hälso- och sjukvården förhåller sig nära till de sex kritiska framgångsfaktorerna vid upplägget av deras strategiska val inom förimplementeringsproces-sen. Däremot kan dessa strategiska förhållningssätt endast skapa förutsättningarna för föränd-ring, men inte genomtvinga den. Dessa kritiska framgångsfaktorer inkluderar, ‘Involvering och engagemang av intressenter’, ‘Projektledning’, ‘Involvering och engagemang av vårdanställda’, ‘Upplärning av användare’, ‘Tydliga kommunikationsvägar’ samt ‘Stöd från ledningen’.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)