Framtidsfullmakter. Rättssäkerheten ur framtidsfullmaktsgivarens perspektiv.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anton Jägerholt; [2017-03-27]

Nyckelord: Familjerätt; Socialrätt; Avtalsrätt;

Sammanfattning: Samma dag som denna uppsats färdigställdes beslutade regeringen att till riksdagen överlämna prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, där en lag om framtidsfullmakter föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Framtidsfullmakter ger enskilda möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det. Lagförslaget har getts en privaträttslig karaktär men i lagstiftningsarbetet har framkommit att lagen även måste vara rättssäker. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka rättssäkerheten i lagrådets lagförslag om framtidsfullmakter ur framtidsfullmaktsgivarens perspektiv. I uppsatsen har därför framtidsfullmakter placerats in i den juridiska systematiken, där författaren menar att de kan höra hemma inom inte bara förmynderskapsrätten utan även inom socialrätten och avtalsrätten. Utifrån de tre rättsområdena har fyra rättssäkerhetsbegrepp konstruerats; ett formellt socialrättsligt, ett materiellt socialrättsligt, ett förmynderskapsrättsligt och ett avtalsrättsligt. I uppsatsen har vidare, utifrån framtidsfullmaktsgivarens perspektiv, lagrådets lagförslag om framtidsfullmakter presenterats och problematiserats. I samband med det har särskilt lyfts att framtidsfullmaktsgivaren i vissa situationer förutspås ha begränsade möjligheter att i praktiken vidta vissa i lagen stadgade åtgärder, såsom att återkalla en framtidsfullmakt. Undersökningen av rättssäkerheten i lagförslaget ur framtidsfullmaktsgivarens perspektiv har inte gett några klara och entydiga svar. Vissa delar av lagförslaget förefaller vara rättssäkra för framtidsfullmaktsgivaren medan andra förefaller vara mindre rättssäkra. Mot bakgrund av den privaträttsliga utformningen, som inte till fullo tar hänsyn till de karaktäristika som kännetecknar framtidsfullmaktsgivaren, har dessutom ett flertal punkter i lagstiftningen identifierats som kan komma att leda till praktiska rättssäkerhetsproblem för framtidsfullmaktsgivaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)