Rum för föränderlighet : gestaltning med fysisk modell som skissverktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Detta arbete undersöker hur föränderlighet kan gestaltas med fysisk modell som skissverktyg, och med inspiration från den japanska föreställningen om rummet som en föränderlig och subjektiv upplevelse. En upplevelse och erfarenhet som ständigt förändras och byter skepnad i människans medvetande, vilket Kristina Fridh beskriver i sin bok Japanska rum – Om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur (2001). Min tanke när jag påbörjade arbetet var att ett stadsrum genom att gestaltas för föränderlighet skulle kunna öppna för olika tolkningsmöjligheter. Rum som formges för föränderlighet kan genom att deras identitet och karaktär skiftar och förändras visa olika perspektiv och möjliggöra olika tolkningar. I arbetets bakgrund kopplar jag detta till en problematisering av det offentliga rummet som plats för olika individer och grupper, och att det offentliga rummet, som demokratisk arena, bör betraktas som en plats där skilda synsätt och olikheter bejakas. Jag ville i mitt arbete undersöka möjligheten att formge rumsstrukturer som skulle kunna upplevas som föränderliga, med fysisk modell som skissverktyg. I arbetet tillämpades denna undersökning på Fridhemstorget, ett 1950-tals torg i Malmö, som är aktuellt för ombyggnation. Syftet med arbetet var att undersöka rum och föränderlighet genom en serie workshopskisser i fysisk modell, där inspiration hämtades från Fridhs beskrivning av den japanska synen på rum. Syftet med arbetet var även att undersöka hur föränderliga rum kan gestaltas på Fridhemstorget. För att svara på syftet indelades och utfördes arbetet i två delar: 1 Workshopserie i fysisk modell och 2 Fallstudie Fridhemstorget. I del 1, Workshopserie i fysisk modell, undersöktes former för rum samt tre aspekter av föränderlighet inspirerade av den japanska synen på rummet som föränderligt. Undersökningarna utgjordes av en serie skisser i en modell föreställande Fridhemstorget i skala 1:200. I del 2, Fallstudie Fridhemstorget undersöktes Fridhemstorgets befintliga situation och ett skissförslag för torget formgavs. Den befintliga situationen studerades genom platsbesök, förstudier och underlag från Malmö stad, samt med hjälp av Jan Gehls teorier om hur den fysiska miljöns utformning påverkar aktiviteter i utomhusmiljöer. Skissförslaget formgavs genom att slutsatserna från denna studie vävdes samman med resultatet från workshopserien. Resultaten som presenteras i detta arbete är först workshopseriens fyra avsnitt; former för rum, sekventiell rörelse, tomhet och abstraktion samt föränderliga material. Ur de olka avsnitten plockades aspekter vilka sammanställdes som ett resultat av workshopen. Workshopens resultat betraktas- och används som en verktygslåda i arbetet. Verktygslådan sammanfattar hur olika former och aspekter av föränderlighet kan används för att gestalta en varierad rumsstruktur som öppnar för olika perspektiv och därmed också kan sägas öppna för olika tolknignar. Efter detta presenteras fallstudstudien av Fridhemstorget, först studien av de befintliga situationen och sedan det slutliga skissförslaget. Skissförslaget sammanfattas och presenteras även som bilaga i A1 format. I diskusionen återkopplar jag till arbetsprocessen, undersökningen av rum och föränderlighet, arbetets syfte och problematik. Jag fann den fysiska modellen som ett relevant redskap för att undersöka rumsstrukturer och föränderlighet så som jag angripit mig ämnet i detta arbete. För i den fysiska modellen kan betraktaren låta ögonen vandra och själv bestämma perspektiv för betraktande, samtidigt som den tredimensionella formen ger en direkt förståelse för rummens gränser både i plan och vertikalt. Den japanska synen på rummet utgjorde inspiration i workshopserien och blev ett konstruktivt sätt att formge för olika perspektiv och synsätt, genom att denna rumssyn utgår från rummet som en subjektiv och föränderlig upplevelse. Att arbeta med aspekter kring föränderlighet som ett sätt att öppna för olika sätt att se samma plats på har i det här arbetet väckt tankar och frågor som konkret resulterat i verktyg för formgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)