Sagan som konserverar sociala konstruktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker jag vad texterna på kungahuset.se förmedlar i fråga om sociala konstruktioner som heteronormativitet och ”vi och dem”-perspektiv. Jag studerar också hur texter och bilder dramatiseras och myter skapas eller återberättas. Jag har avgränsat min studie till de publikationer som gjorts i den kungliga kalendern mellan 1-31 oktober 2012. Kungahuset.se är den svenska kungafamiljens officiella webbsida och författas av hovets informationsavdelning. Webbsidan publicerar information kring kungafamiljens officiella uppdrag samt publicerar uttalande och kungörelser gällande kungafamiljens medlemmar. Jag har genom kvalitativ innehållsanalys undersökt ordval, ords förekomster samt om det finns en dramatisk uppbyggnad eller uttalande av myter. Med hjälp av semiotisk bildanalys har jag bland annat tittat på vem/vilka som står i centrum i bilderna, vilket kroppsspråk som används samt förekomster av leende och avståndstagande. Studien visar att de analyserade texterna och bilderna på många sätt följer de normerande värderingarna kring könsroller och förhållande till den Andre samt att klasskillnaderna är tydliga i både bilder och text. Analysen visar också hur kungahusets bevarande av traditioner och historia, förmedlas genom dramatiskt berättande och mytbildning. Nyckelord: Tvåsamhet, heteronormativitet, myt, saga, familj, par, vi och dem, Titel: Sagan som konserverar sociala konstruktioner Författare: Charlotte Nilsson Uppsatsen är författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)