Främjas jämställdhet i skolan? : En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka samhällskunskapslärares förståelse av och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6. Detta eftersom Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framför att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2017c). Den teori som inspirerat studien är hermeneutik. I studien har sex lärare som arbetar i årskurs 4-6 från 4 olika kommunala skolor deltagit. Genom semistrukturerade intervjuer har det visat sig att lärare generellt förstår jämställdhet som när flickor och pojkar har samma rättigheter och skyldigheter. Hälften av lärarna kopplar samman jämställdhet med jämlikhet. Jämställdhet lyfts både spontant och som planerad undervisning i klassrummet och samtliga lärare arbetar med jämställdhet ur ett historiskt perspektiv så att eleverna får syn på dåtid och nutid. Det är av vikt att lärare gör sig själva och sina elever medvetna om jämställdhet. Trots det samtalas det ytterst lite om jämställdhet mellan lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)