Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

Sammanfattning: ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. Severity of involvement of the speech sound production was measured using PCC-R (Percentage of Consonants Correct-Revised), as well as a new severity metric, PSC (Percentage of Syllables Correct). Speech error patterns were also analyzed. All four methods of speech elicitation are suggested to be useful clinical tools for phonological assessment. The elicitation methods yielded similar results. However, the results indicated that a higher degree of control and phonological complexity in a task generally yield lower severity measures and more types of speech error patterns. The definition of SSD used in this study includes several clinical diagnoses used by speech and language pathologists. The participants’ results were therefore analyzed regarding clinical diagnosis. No difference was found. This first evaluation of PSC shows that it is a promising new severity metric, and that its strength lies first and foremost in the possibility to include unintelligible speech. The evaluation of the new elicitation task shows that narration of a silent short film as a prompt is promising as well. The results yielded indicate a gain in degree of control combined with a preserved high ecological validity associated with speech elicitation methods yielding conversational speech. SAMMANFATTNING Syftet med den här studien var att undersöka variation av avvikelser i språkljudsproduktionen hos nio svensktalande barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter. En av de fyra uppgifterna innefattade en ny eliciteringsstrategi: berättande till ljudlös film. Grad av avvikelse undersöktes genom beräkning av PCC-R (Percentage of Consonants Correct-Revised), samt ett nytt mått, PSC (Percentage of Syllables Correct). Även avvikelsetyper undersöktes. Resultatet tyder på att samtliga undersökta taluppgifter kan vara användbara kliniska verktyg. Även om ingen skillnad kunde påvisas mellan deltagarnas grad av avvikelse vid de fyra taluppgifterna, sågs en tendens till att en hög styrningsgrad och fonologisk komplexitet av målorden ger upphov till en lägre träffsäkerhet i språkljudsproduktionen och ökar antalet olika avvikelsetyper som förekommer. Definitionen av språkljudsstörning inkluderar olika logopediska diagnoser. I denna studie kunde barnens diagnostillhörighet inte förklara variationer i resultaten. Den första utvärderingen av PSC visar att det är ett lovande nytt mått på träffsäkerhet i språkljudsproduktionen, och att dess styrka framför allt ligger i möjligheten att inkludera oförståeligt tal. Även denna första utvärdering av den nya eliciteringsmetoden berättande till ljudlös film är lovande. Resultaten tyder på en högre styrningsgrad samtidigt som den ekologiska validiteten i sammanhängande tal till stor del bibehållits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)