Samverkan : Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Sammanfattning:

ABSTRACT

Växjö universitet

Institutionen för pedagogik

Pedagogik med inriktning mot ungdoms –

och missbrukarvård, C- uppsats 10 p

Titel Samverkan. Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos.

Eng. Titel Co-operation. Professionals opinions concerning their roles and

work with people with dual diagnoses.

Författare Peter Fornander och Jonas Jonsson

Handledare Stellan Jeppsson

Datum Mars 2006

Antal sidor 39

Nyckelord Missbruk, psykisk ohälsa, samverkan, psykiatri, socialtjänst,

behandlingshem.

Sammanfattning

De flesta missbrukare i vårt samhälle lider även av psykisk ohälsa. Undersökningens syfte var

att skapa förståelse och kunskap om hur personal inom socialtjänst, psykiatri och

behandlingshem uppfattar arbetet, de olika rollerna och samverkan i behandling av dessa

individer. Den hermeneutiska vetenskapstraditionen låg som grund för studien och

semistrukturerade intervjuer användes som undersökningsmetod. I litteraturdelen behandlades

bl.a. förklaringsmodeller till och förekomst av dubbeldiagnos samt behandlingsmodeller. I

resultatet framkom att vilja till samarbete mellan de tre aktörerna finns, men mer samarbete

finns att önska. De främsta hindren till välfungerande samarbete bottnar i olika traditioner och

synsätt vilka orsakas främst av brister i kommunikation och dialog på organisatorisk nivå.

Dessa brister syns även bland personalen närmast klienten. Samarbete som visat sig fungera

bygger på samverkan kring individens hela livssituation. Långsiktighet, kontinuitet och helhet

i behandling av missbrukare med psykisk ohälsa är nödvändigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)