Familjens separation från staten : En kvalitativ studie över branschförändringar vid en framtida omreglering

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Forskningsfråga: Hur kommer svensk travsport som bransch att förändras vid en omreglering av den rådande monopolmarknaden?Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån aktörernas perspektiv beskriva hur en bransch kan komma att förändras vid en kommande omreglering.  Metod: Studien bottnar i en kvalitativ och deduktiv metodansats. Inspiration för metoden som använts i denna framtidsstudie har hämtats från Delphimetoden som också givit tyngd i valet av respondenter och deras expertis i området samt metod för fallstudier. Litteraturinsamlingen utgörs av vetenskapliga artiklar, litteratur som härrör till forskningsområdet, branschens egenägda media och presskonferenser med förankring i undersökningsområdet. Empiriinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med aktörer inom branschen som representerat ATG, Svensk Travsport, Sundbyholms travbana och de aktiva. Som komplement har en sammanfattning av spelutredningen En omreglerad spelmarknad använts vilken denna studie kretsar kring.  Slutsats: Studien mynnar ut i fyra slutsatser som bemöter syfte och besvarar forskningsfrågan. Slutsats ett berör att marknaden kommer att bli konkurrensutsatt och att nya aktörer på den svenska marknaden kan börja bedriva vadhållning på hästkapplöpning. Detta kan leda till ”osunda spelformer”. Slutsats två påvisar att institutionen som aktörerna är inom och invanda mönster kommer att brytas upp. Slutsats tre berör att den svenska travsporten i Sverige behöver en ny finansieringsmodell för att undvika en urholkad ekonomi och risken i en döende sport. Den fjärde slutsatsen är att beredskap måste finnas för att bemöta aktörernas reaktioner och förväntningar på omregleringen. Olika aktörer förväntas bemöta marknadsförändringen olika och för att göra omregleringen så effektiv som möjligt måste berörda parter arbeta aktivt för implementeringen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)