Miljöklassning av flygresor : Hur människor kan motiveras flyga med minst miljöpåverkan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

Författare: Joel Larsson; Andreas Schennings; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag orsakar utsläppen från passagerarflyg ungefär 4-5 % av de sammantagna klimatpåverkande utsläppen som människan står för. Om FN:s klimatmål skall kunna nås behöver dessa utsläpp minska. Detta arbete ämnar därför undersöka hur människor kan motiveras att resa med de flyg som släpper ut minst. Till detta har en algoritm utvecklats vars syfte är att beräkna utsläpp samt sortera flygresor efter denna beräkning. Det är viktigt att förenkla för konsumenter att göra ett mer miljöriktigt val. Sorteringen ska implementeras på hemsidan flygresor.se. Frågor om motivation undersöktes med en kvantitativ enkät kompletterad med kvalitativa intervjuer och algoritmens utformning hämtade stöd i en litteraturstudie. Resultatet av körningar av algoritmen visade att de flygbolag som fyller sina plan med flest personer också släpper ut minst utsläpp räknat per person. Dessa flygbolag har även mindre benutrymme för att få plats med fler flygstolar. Resultaten från undersökningarna visade att respondenterna var motiverade att välja mindre miljöskadliga flyg. men priset valdes ändå i första hand och bekvämlighet i andra hand. Trots detta fanns en viss vilja att betala mer för att kompensera för utsläppen. De respondenter som kunde tänka sig att resa med mindre benutrymme var oftast kvinnor och yngre. Den största miljövinsten med algoritmen erhölls då den föreslog direkta flyg utan mellanlandningar istället för längre men billigare flyg. I dessa fall kunde algoritmen minska C02-utsläpp med upp till 37 % på en resa. Motivation till användandet av algoritmen kunde skapas genom att presentera lättförståeliga översättningar till ett visst CO,-utsläpp. Exempelvis kan ett visst utsläpp jämföras med hur stor del skog som behöver planteras för att binda motsvarande mängd CO, under ett år. Motivation kunde också skapas genom användandet av någon av Cialdinis (2005) principer till motivation, exempelvis principen om sociala bevis som innebär att människor gärna hade valt att använda algoritmen om de ser att tillräckligt många andra människor också använder den . Om algoritmens spridning blir stor återstår det att undersöka om en viss miljömässig systemeffekt väntas. Dock kommer inte denna effekt att räcka för att klimatmålen skall uppnås, för det behövs en stor begränsning av CO,-utsläpp från flyg grundade på t.ex. politiska beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)