Turismens mörka platser : En studie om motiven bakom resan till mörka och tragiska platser

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Mörk turism är ett växande fenomen som ger turisten möjligheten till mer annorlunda resor, där död, olyckor och det makabra är i fokus. Som dödliga varelser kan man argumentera att det alltid finns ett visst intresse för döden, både sin egen död och andras (Stone 2006). Mörk turism är heller inget nytt fenomen. Stone (2006) konstaterar att man kan dra kopplingar med mörk turism ända till de romerska gladiatorspelen. Ett annat tidigt exempel av mörk turism kan vara offentliga avrättningar under medeltiden. Under åren har fenomenet mörk turism förändrats. Enligt Stone (2006) har mörk turism under det senaste århundradet blivit mer utbrett, Stone (2006) citerar Smith (1998); the largest single category of tourist attraction in the world” när det kommer till platser som har en koppling till mörka och historiska händelser. Det är framför allt platser med koppling till krigsskadade platser.    Denna studie syftar till att skapa en förståelse varför individer besöker mörka platser. Respondenternas resmål har i sin tur kopplat samman med deras nationalitet och motiven bakom resan. Denna studie grundar sig på en kvantitativ studie i form av en elektronisk enkät skapad i programmet Survey&Report. Den insamlade enkätdatan har i sin tur analyserats i SPSS för att få en djupare inblick av resultatet. För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi valt att publicera enkäten i två olika Facebook-grupper Dark Tourism Photography & Dark Tourism and Curious Places och i Redditgruppen dark tourism. Enkäten delades även ut till individer som vi ansåg vara lämpliga för studien.   Det totala antalet respondenter blev 52. Resultatet av denna studie visar på att de flesta av respondenterna besökte mörka platser med motiven ‘Utbildande syfte’ och ‘Att minnas det förflutna. En central fråga i frågeformuläret var även om respondenten såg något etiskt dilemma med att besöka mörka platser. Här var resultatet relativt tudelat där nästan lika många svarade Ja som Nej.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)