Samverkan - För elevens skull? : - En intervjustudie om fritidslärares uppfattningarom samverkan mellan fritidslärare och klasslärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Samverkan är när fler än en grupp tillsammans skall arbeta mot samma mål. Eftersom att skola och fritidshem integrerats mer med varandra har även fritidslärarna fått nya uppdrag iden ordinarie skolan. Fritidshemmet erbjuder plats till barn mellan förskoleklass och tretton år om behov finns. Fritidshemmet har ett uppdrag att komplettera den ordinarie skolan. Fritidshemsverksamheten lyder under skollagen liksom den ordinarie skolan gör. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur fritidslärare upplever att samverkan mellan arbetslagen fritidslärare och klasslärare fungerar samt hur detta kan tänkas påverka fritidshemmet. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med sex stycken fritidslärare och har en fenomenografisk ansats. I analysarbetet har ramfaktorteorin även använts till de teman där det varit relevant. Informanterna har vittnat om liknande upplevelser där de upplever att de allt för ofta är de som hjälper klasslärarna, på klasslärarnas villkor utan att få någon hjälp tillbaka. Det jag genom informanternas svar i förhållande till tidigare forskning kunnat utläsa är vikten av att ha tydliga riktlinjer för hur, var och när samverkan skall ske.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)