Är djupekologin förankrad i dagens omställningsrörelse?: En explorativ studie om gapet mellan värdering och handling rörande Arne Naess djupekologi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Författare: Malin Danielsson; [2016-09-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka om djupekologin är förankrad i dagens omställningsrörelse samt söka förståelse kring ifall människor som ställer om till en ny världsbild lever enligt djupekologiska värderingar eller om det finns ett gap mellan värdering och handling. Studien närmade sig problematiken genom först en kvantitativ enkätundersökning för att undersöka ifall omställningsrörelsen i Sverige instämmer med Arne Naess djupekologiska principer. Där visade resultatet att djupekologin är förankrad till 92 %. Därefter genomfördes en kvalitativ intervjuundersökning för att förstå förhållningssätt till principerna och fånga upp gap mellan miljömässig värdering och handling. Intervjusvaren analyserades genom en teori bestående av främst James Blake (1999) men även resonemang av filosofin Chantal Mouffe. Analysen visade att det finns ett positivt förhållningssätt till Naess åtta principer i de allra flesta intervjuer och tendenser till djupekologiska resonemang. Dessutom finns det ett gap mellan värdering och handling och intervjuerna visade att faktorerna som ligger bakom gapet går att kategorisera till individuella, samhälleliga och praktiska hinder. Samtidigt finns det en medvetenhet kring värderingarnas rimlighet och en acceptans kring att en djupekologisk värdering inte nödvändigtvis behöver dras till sin spets.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)