Artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. En analys av praxis från Europadomstolen i utvisnings- och utlämningsärenden

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Zandra Larsen; [2012-02-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Enligt artikel 3 i Europakonventionen får ingen utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I stater där det föreligger en risk för sådan behandling väljer invånarna oftast att lämna den staten för att söka skydd i en annan stat. En stat har dock rätt att själv bestämma vem som ska få vistas inom deras gränser samt att det inte föreligger någon rätt till politisk asyl enligt Europakonventionen. Motstående intressen står således emot varandra: individens (den asylsökande) intresse av att få stanna i en stat och därmed skyddas från behandling som strider mot artikel 3 i Europakonventionen står mot statens (mottagarstaten) intresse om att enbart behöva skydda sina egna medborgare varpå parterna argumenterar för sin sak.Syftet med uppsatsen är att undersöka, studera och analysera Europadomstolens rättsfall angående utlämning och utvisning under årens gång. Detta för att underlätta i förståelsen kring hur Europadomstolen bedömer parternas argumentation och slutligen beslutar i fallen. Jag har noggrant redogjort för de argument, både de partikularistiska och de universalistiska, som parterna har valt att ta upp i Europadomstolen. Den asylsökande hävdar de universalistiska argumenten om att individens rättigheter alltid ska ha företräde framför statens intressen; individens intresse är således det primära intresset, medan regeringen hävdar de partikularistiska argumenten om att statens intresse i första hand ska tillgodoses och det är således samhällets och dess medborgares intressen som är det primära (vilket är ett uttryck för den så kallade suveränitetsprincipen där staten står som suverän och härskar oinskränkt över sitt eget territorium). Uppsatsen behandlar därmed staters suveränitet kontra dess rätt att ge asyl. En bakgrundsbild till hur regelverket kring asylrätt och mänskliga rättigheter fungerar och en kort sammanfattning av hur dessa regelverk övervakas ges i början av uppsatsen för att läsaren lättare ska kunna ta del av mina rättsfallsstudier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)