Parametersökning i lagrat EKG

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Sammanfattning: Cardiolex Medical AB är ett medicintekniskt företag som säljer ett komplett EKG-hanterings system med tillhörande vakuumsystem. Produkten EC View med lagring i EC Store är idag de produkter som Cardiolex säljer till sina kunder för att kunna lagra och hantera EKG-undersökningar på sjukhus och vårdcentraler. Cardiolex önskade utöka EC View med fler sökfunktioner för användning i forskningssyfte. Parametermaterial har länge funnits, men hanteringen har varit manuell, vilket varit tidsineffektivt. Intresset av att kunna sortera ut specifika EKG-undersökningar efter enskilda mätvärden är stort och därmed är en utökad sökfunktion viktig att ha med i ny mjukvara. För att få en djupare inblick i vilka av de vanligaste mätvärdena är, studerades artiklar för att kunna fastställa att den sökfunktion som implementerades var ett användbart tillägg i befintlig produkt. Det mätvärde som ansågs mest attraktivt att skapa en sökfunktion för var ST-amplituden. Funktionen som plockar ut detta värde ur ett lagrat EKG är skapad i Visual Studio, med programspråket T-SQL, där funktionen anropas i en SQL-vy som sammanställer all information för användaren. Fördelen med att använda sig av en SQL-vy presentation är också att information kan sammanställas undertiden en sökning genomförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)