Upplevelsen av bröstcancer – En analys av narrativer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Varje dag drabbas 20 kvinnor i Sverige av bröstcancer och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Kvinnan som drabbats går igenom diagnostik och behandling som väcker många olika känslor som exempelvis sorg, oro och rädsla. Dessa känslor ställer stora krav på vårdens bemötande och eftersom detta är en vanlig diagnos kommer sjuksköterskan med största sannolikhet möta denna patientgrupp. Syfte: Syftet med studien är att beskriva känslor och upplevelser hos kvinnor i Sverige i åldrarna 30-50 år som drabbats av bröstcancer och genomgått behandling. Metod: Narrativ analys och tolkning av fem självbiografier av kvinnor som drabbats av bröstcancer. Böckerna valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier och lånades på Folkbiblioteken i Göteborg. Dessa fem böcker lästes, analyserades och tolkades för att komma fram till teman och subteman. Resultat: I resultatet presenteras sju huvudteman: Att leva med en förändrad självbild, Att möta vården, Att växla mellan en stark livslust och fullständig dödsångest, Känslor kring sin kropp i förändring, Omgivningen, Att hitta strategier för att hantera sin sjukdom och Att våga fortsätta leva. Slutsats: Genom att förstå kvinnornas känslor och upplevelsen av att drabbas av bröstcancer kan detta användas för att utveckla arbetet. Genom personcentrerad vård i mötet denna patientgrupp kan det förbättra vårdmötet och därmed också helhetsupplevelsen av att leva med bröstcancer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)