Sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk sjukdom innefattar flera sjukdomstillstånd av mer allvarlig art. Patientermed psykisk sjukdom har en ökad risk av förtida död i samband med metabola sjukdomar,biverkningar av läkemedel och en förhöjd risk för suicid. Forskning tyder på att fysisk aktivitetsom hälsofrämjande åtgärd bidrar med positiva effekter på människors mentala hälsa. Isjuksköterskans profession ingår det att arbeta hälsofrämjande och att inta ett personcentreratförhållningssätt för att bedriva en god omvårdnad till individer drabbade av psykisk sjukdom.Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av attfrämja till fysisk aktivitet hos individer med psykisk sjukdom. Metod: En litteraturöversiktutfördes med en induktiv ansats. Tio vetenskapliga artiklar från PubMed och PsycINFO avkvalitativ metod ligger till grund för resultatet. Samtliga artiklar har granskats enligt Fribergs(2017) granskningsmall. Forskningsetiska aspekter har beaktats. Resultat: Fyrahuvudkategorier med tio subkategorier identifierades. Huvudkategorierna resulterade i;“hinder vid främjandet av fysisk aktivitet”, “förbättringsområden”, “strategier för fysiskaktivitet” och “hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet”. Slutsats: Sjuksköterskor beskriversvårigheter med att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom vilket föranledsav hinder hos patienterna och brister i vårdorganisationen. Finansiering och tydligare riktlinjerbehöver formuleras och implementeras inom vårdverksamheter. I resultatet speglas även viktenav att arbeta ur ett holistiskt synsätt och formulera strategier för att lyckas motivera patientermed psykisk sjukdom. Samtidigt belyses hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet, med ökatvälbefinnande och minskade psykiska symtom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)