Lärare som mobbningsförebyggare! : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: I denna uppsats har jag kartlagt litteratur om hur lärare, genom sitt sätt att agera, med hjälp av sitt ledarskap och undervisning kan skapa värderingar om ett respektfullt bemötande hos elever som medför att de inte mobbar andra. Syftet konkritiserades i hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer eleverna emellan? Hur kan lärare som ledare i sin undervisning bidra till en kultur som förebygger mobbning? Studien genomfördes genom en systematisk litteraturgenomgång i vilken olika sätt att förebygga mobbning sammanställdes utifrån forskningsfrågorna. Resultatet visar att lärare med deras ledarskap, kan handha och handla på ett sådant sätt att de skapar ett förtroende hos elever genom att vara ett föredöme. Med hjälp av att visa engagemang, vara öppen, genom att vara ständigt förbered och uppdaterad i vad forskning säger om hur man kan förebygga mobbning kan lärare med hjälp av sitt ledarskap minska grogrunden till mobbning. Om ett ständigt arbete pågår med att förbättra den sociala kulturen hos elever, t.ex. genom att arbeta med språkbruket så går det att nå resultat. Lärare kan använda sig av samma lärstrategier som vid de vanliga studierna så att det som lärs ut om hur den sociala kulturen kan fungera, blir djupinlärda värderingar som elever kan ta med sig även vid andra tillfällen i livet. Lärare som är förbereda på hur man agerar då det uppstår konflikter har möjlighet att med hjälp av sitt ledarskap, och sitt agerande i de situationerna förebygga mobbning i framtiden och skapa en modell för elever om hur de själva kan agera vid konflikter och i relationer med andra människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)