Twitter - Ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: ABSTRACT                                           Titel  Twitter – Ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer?   Nivå                                                   C- uppsats i Företagsekonomi   Författare                                         Lisette Lexell & Johan Wirtz   Handledare                                       Jonas Kågström   Datum                                               2012 – Maj   Syfte                                                  Syftet med denna uppsats är att få en klarare bild av hur fastighetsmäklarbyråers användning av det sociala nätverket Twitter ser ut, vad deras syfte med användningen är och vilken grupp av människor de vänder sig till. Vi vill få svar på om Twitter fungerar som ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråerna.   Metod                                                Kvalitativa intervjuer med relevanta personer på fastighetsmäklarbyråer, som idag har konton på Twitter, har genomförts för att kunna undersöka och jämföra befintliga och obefintliga strategier för användning av byråernas Twitter-konton. En analys med programvaran Gephi har utförts där pluginet Retweet Monitor kartlägger spridningen av retweets vid en specifik #hashtag. En kvantitativ enkät med syfte att identifiera fastighetsmäklarbyråernas followers, har också genomförts.   Resultat och slutsats                               Denna studie resulterade i att Twitter kan vara ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer, om kanalen används på rätt sätt. En modell skapades för att kartlägga hur fastighetsmäklarbyråerna kan och använder sig av Twitter.   Förslag på vidare forskning                  Ett intresse skapades under arbetets gång om hur en strategi för fastighetsmäklarbyråer på Twitter kan utformas. Detta kan ses som ett förslag till vidare forskning. Med Gephi och Retweet Monitor finns stora möjligheter till vidare forskning av byråernas Twitter-konton och dess followers.   Uppsatsen bidrag                                   Uppsatsen kartlägger fastighetsmäklarbyråernas aktivitet på Twitter och detta kan ligga till grund vid eventuellt framtagande av en strategi i framtiden.   Nyckelord                                                Twitter, Fastighetsmäklarbyrå, Marknadsföring, Gephi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)