Våldsutsatta barns behov av samtalsstöd  : - kunskap och erfarenheter ur ett behandlingsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studien undersöker behandlares upplevelser av Trappansamtal och “Här & Nu” samtal för att synliggöra vad som är viktigt för behandlare i samtal med barn som upplevt familjerelaterat våld. För att få svar på syftet och frågeställningarna har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med behandlare som har lång erfarenhet och kunskap med att arbeta med våldsutsatta barn på Centrum mot våld i Umeå. Symbolisk interaktionism och Traumateori är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Slutsatsen är att behandlare måste besitta kunskap och erfarenhet för att hjälpa, stötta och erbjuda rätt samtalsbehandling för våldsutsatta barn i stort för att minska kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Trappansamtal är en noggrann beprövad modell som är bra att ha som grund, men den behöver kompletteras utifrån det enskilda barnet. Vidare presenteras möjligheter och begränsningar för Trappansamtal och “Här & Nu” samtal samt vilka verktyg och nytta som “Här & Nu” samtal medför för våldsutsatta barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)