I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete -

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka utsatta ungdomar som har haft stora svårigheter med inträdet på arbetsmarknaden och därför behövt socialtjänstens stöd. Fokus ligger på de ungas berättelser i ett tillbakablickande perspektiv och hur de har upplevt vägen in i arbetslivet. Följande frågeställningar användes för att besvara syftet:• Vad upplever ungdomarna kan ha hindrat deras inträde i arbetslivet?• Vad upplever ungdomarna kan ha bidragit till deras inträde i arbetslivet?• Vad upplever ungdomarna att arbete tillför dem? Utifrån en kvalitativ ansats inhämtades empirin genom intervjuer gjorda med fem ungdomar. Materialet analyserades därefter med hjälp av två olika perspektiv av social exklusion som kompletterades med hjälp av begreppen socialiseringsprocess samt kommunikation och relation. Resultatet i studien visar på att ungdomars svårigheter att komma in i arbetslivet är en process som startar tidigt i livet. De vi intervjuat har upplevt svårigheter i barndomen i form av psykosociala och ekonomiska problem som gjort dem sårbara för social exklusion. Problemen förstärks när det gäller i utbildningshänseende då flera respondenter ej genomfört gymnasieutbildning, vilket medförde svårigheter i socialiseringsprocessen. Tiden som arbetslös och att vara beroende av socialbidrag till sin försörjning upplevdes av vissa intervjupersonerna som att självkänslan sänktes då man inte fick arbete. Det fanns också de som var mer passiva och såg fördelar med att slippa arbeta.Det som ändå bidragit till intervjupersonernas inträde i arbetslivet är till stor del den arbetsstödjande verksamheten de deltagit i. De framhåller struktur i vardagen och relationen till personalen som viktiga faktorer. Men även att få göra praktik på arbetsplatser och få stöd av det privata nätverket benämns som viktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)