Rutinmässig smärtlindring med bedövningskräm och sötningsmedel i samband med vaccination hos barn : - En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Barn som genomgår vaccination enligt allmänt vaccinationsprogram upplever smärta under injektioner. Smärtlindrande metoder som bedövningskräm och sötningsmedel finns, men används inte rutinmässigt. Detta utgör ett onödigt lidande för dessa barn. Syfte Syftet är att undersöka om bedövningskräm alternativt sötningsmedel, ensamt eller i kombination med andra interventioner, kan minska smärtresponsen hos barn mellan 0–6 år i samband med vaccination enligt allmänt vaccinationsprogram. Metod För att besvara studiens syfte gjordes en deskriptiv litteraturöversikt med kvantitativ ansats. Artiklar med RCT som metod kvalitetsgranskades, analyserades och syntetiserades till ett resultat. Resultat Resultatet visar att bedövningskräm respektive sötningsmedel minskar smärtresponsen hos barn som vaccineras enligt allmänt vaccinationsprogram. Bedövningskräm i kombination med amning var ännu mer effektivt än att använda antingen bara bedövningskräm eller bara amning. Vid jämförelse av sötningsmedel och amning pekar forskningen i olika riktningar. Slutsats Resultatet från denna litteraturöversikt visade att bedövningskräm och sötningsmedel kunde minska smärtresponsen hos barn vid rutinmässiga vaccinationer. Även amning kunde minska smärtan, och en kombination av bedövningskräm och amning minskade smärtan ytterligare. Andra interventioner som kunde minska smärtan var fysiskt tröstande metoder, kylspray ochatt suga på napp eller finger. Resultatet skulle kunna leda till ett ökat användande av dessasmärtlindrande metoder på BVC. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)